Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası, kazanç online tarafından https://kazanconline.com/’da (“kazanconline”) sunulan hizmetlerden yararlanacak Kullanıcıların kazanç online’ye sağlayacağı verilerin korunmasına ilişkin olarak Kullanıcıların aydınlatılması amacıyla oluşturulmuştur.

kazanç online’ye kaydolurken ve kazanç online’yi kullanırken doğrudan kazanç online’yla paylaşılan eposta adresi, ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres, vergi dairesi ve numarası, şirket unvanı, telefon numarası, banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri gibi Kullanıcılara ait veriler, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve kazanç online’daki hizmetlerin sunulabilmesi için gereken süre boyunca kazanç online tarafından saklanmaktadır.

Kullanıcılara ait veriler, kazanç online’nin Türkiye’de ve yurt dışında bulunan sistemlerinde bu Gizlilik Politikası ve KVKK’ya uygun olarak saklanacaktır.

kazanç online topladığı Kullanıcılara ait verileri Gizlilik Politikası, Kullanıcı Sözleşmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun olacak şekilde KVKK ve elektronik ticaret mevzuatı başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve Kullanıcılara daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla işlemektedir.

kazanç online, Kullanıcılara ait verileri, Kullanıcıların kampanyalarını oluşturdukları yayıncılarına bu Gizlilik Politikası ve KVKK’ya uygun olarak kazanç online’taki hizmetlerin sağlanabilmesi için aktarabilir.

Kullanıcılar, kazanç online’ya [email protected] adresine kayıtlı elektronik postayla  başvurarak kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendileri aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

kazanç online’yla paylaşılan Kullanıcılara ait veriler, resmi mercilerden yürürlükteki mevzuata uygun talep gelmesi halinde bu mercilere iletilecektir.

kazanç online yayıncı ağında bulunan yayıncılara ait internet siteleri, kazanç online’nin kontrolü altında olmadığından Gizlilik Politikası bahsi geçen bu internet siteleri için geçerli değildir.

Gizlilik Politikası, kazanç online’a yeni özellikler eklendikçe veya Kullanıcılardan yeni öneriler geldikçe, önceden tarafınıza herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın güncellenebilir. Bu nedenle, kazanç online’u her kullanışınızda Gizlilik Politikası’nı yeniden gözden geçirmeniz önerilmektedir.